Opinnollistaminen

Opinnollistaminen Seita-säätiöllä

Opinnollistaminen on ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmien muuttamista käytännön työtehtäviksi. Sen myötä aiemmin karttunut osaaminen selvitetään, ja tunnistetaan esimerkiksi työpajalla valmennuksen aikana lisääntyvä ammatillinen osaaminen.

Ammatillisen tutkinnon suorittaminen tapahtuu tavallisesti koulussa, mutta osaamista meille kaikille kertyy myös muuallakin kuin oppilaitosympäristöissä.

Osaamista voi kerryttää esimerkiksi työelämässä, harrastuksissa, kuntouttavassa työtoiminnassa työpajoilla sekä muissa aktiviteeteissä. Käytännössä siis ammatilliseen tutkintoon tarvittava osaamistaso voidaan saavuttaa myös vaihtoehtoisilla tavoilla.

Osaamisen tunnistamisen osalta työpajojen ja oppilaitosten välillä on selkeä työnjako:

Työpajoilla havainnoidaan ja tunnistetaan valmentautujan osoittama ammatillinen osaaminen, ja oppilaitos vastaa osaamistason tarkemmasta arvioinnista sekä osaamisen tunnustamisesta osaksi tutkintoa.

Seita-säätiöllä pajaympäristöjen työtehtävät on avattu, jonka jälkeen on tutkittu mihin tutkintoon tai tutkinnon osaan nämä työtehtävät kuuluvat.

Opetussuunnitelmien tutkintojen perusteiden kieli on pilkottu käytännön työtehtäviksi ja näin helpommin ymmärrettäväksi asiaksi pajaympäristöjen työtehtävissä.

OSAAMISTODISTUS

Seita-säätiön työpajoilla dokumentoidaan tunnistettu osaaminen, mistä valmentautuja saa halutessaan osaamistodistuksen. Hankittu osaaminen tulee näin siis näkyväksi ja sitä voidaan hyödyntää mm. opintojen jatkopolulla.

Osaamistodistuksen avulla valmentautujalla voi olla paremmat mahdollisuudet työllistyä tai päästä opintoihin. Osaamistodistuksella voi olla suuri merkitys itsetunnon kannalta henkilölle, jolla on ollut opiskelu- ja työelämässä paljon epäonnistumisia ja keskeytyksiä.